RÜDEN

Akhymo Chudamani                                   CH: A                                               Bes. Kietreiber, Zü: Holub

A-Lo Thalia La Perla                                    CH: A; JCH: A                                 Bes. Schussnix, Zü: Pal

Barsha Shahtoosh von Wochein              JCH: SLO                                         Bes. Dr. Urbas

Bon-Ri Chomolhamo                                  CH: A; HU; VET-A                            Bes: Acs, Zü: Steup

De-Lharu Chomolhamo                              CH: A, SK, JCH: A                           Bes: Holub, Zü: Steup

E´ Khiang Chomolhamo                             JCH: A                                              Bes: Okasek, Zü: Steup

F`Jambu Chomolhamo                              JCH: A                                              Bes: Fuhrmann, Zü: Steup

F´Nan-Chu Chomolhamo                           CH: CIB; A; HU; JCH-A                   Bes./Zü : Steup

Gin Chomolhamo                                        CH: CIB; A; SI; JCH-A                     Bes. Lenz, Zü: Steup

Je-Rin von St. Marein                                 CH: CIB; A                                        Bes. Ninaus, Zü.: Schrank

Nava Naima Chinou                                    CH: A; JCH: A                                  Bes. Hörantner, Zü: Kamper

Nyyppiksen Byipa Sonam Kha-bur           CH: HU                                             Bes: Schilling, Zü: Nevalainen

Schanti´s Eyul Lhagyari Lamleh                CH: CIB, A; HU; KTR; VDH; JCH-A  Bes. Meril, Zü: Golzem/Horn

Schant´s Ugyen Phag-Pa Lamleh              CH: A, JCH: A                                  Bes. Meril, Zü: Golzem/Horn
Tokar vom Geigenbühel                              CH: CIB, Weltsieger 76                  Bes: Prokesch

Tsobo von Lilienfels                                     CH: A                                                Bes: Pfahnl, Zü: Gnauer

Yongmei Ai-Chi-Ing                                      CH: A; JCH-A                                   Bes. Schrank, Zü: Witwer

Yongmei Dza Yül                                          CH: CIB; A; JCH:A                           Bes: Udy  Zü: Witwer

HÜNDINNEN

Bala-Ma-Lina Chudamani                            JCH: A, HU                                       Bes./Zü: Holub

Bumo Chomolhamo                                     CH: A, A-Vet, JCH: A, HU, SI           Bes/Zü: Steup

Cazumy Chomolhamo                                 JCH: A                                               Bes: Beinstein Zü: Steup

Ga Ponya Chomolhamo                               CH: A, HU, JCH: A                            Bes./Zü: Steup

Irisa Bambabibi Erbos                                  CH: A-Vet                                           Bes: Steup. Zü: Juhosova

Jeandan Spirit of Happiness                       CH: HU, JCH: HU                              Bes. Schilling, Zü: v. Bommel

Jemecs Joli Girl                                             CH: CIB                                              Bes: Prokesch Zü: Cain

Jerin von Lilienfels                                        CH: A  JCH: A                                    Bes./Zü: Gnauer

Khecari von St. Marein                                 JCH: A                                                Bes./Zü: Schrank

Maharanee Mushya v Cobenzl                    CH: CIB; A, HU                                  Bes./Zü: Maresch

Manjilou Mesahib v Cobenzl                       CH: A; JCH: A                                    Bes./Zü: Maresch

Queen Anju Bumo Spirit of Happiness      JCH: A                                                Bes: Hirsch/Hable, Zü: Bommel

Sam-sara Lamleh v. Nama-schu                CH: A                                                  Bes: Holub, Zü: Peine

Schanti´s Mimo Lamleh                               CH: A, Vet.A                                       Bes. Kamper, Zü: Golzem/Horn

Wanted Nice Dog´s                                       JCH: A                                                Bes: Kamper, Zü: Koster

Yong Mei Chambra                                       JCH: A                                                Bes: Maresch, Zü: Witwer

Yum v. Marpo-Ri                                            CH: CIB; A                                          Bes:/Zü: Prokesch